OM ATT GÅ TILL PSYKOLOG

 

En legitimerad psykolog arbetar i sin behandling med psykologiska medel. Den skiljer sig därmed från mediciner som är behandling med kemiska medel. Målet för de båda är dock detsamma, nämligen att bota eller lindra besvär. Till psykologiska medel räknas känslor, tankar och handlingar. Psykologisk behandling innebär således att arbeta med  känslor, tankar och handlingar för att uppnå bättre funktionsnivå och lindra symtom. 

Det är ganska vanligt att den som upplever psykisk ohälsa eller psykologisk begränsning inte vill söka hjälp för sina problem. Anledningarna kan vara många, att inte veta vart man skall vända sig kan vara en anledning, någon tycker att det är pinsamt, en annan att vården belastas med problem som man borde kunna fixa själv.

Men den psykiska hälsan är lika viktig som den fysiska hälsan. En stor del av befolkningen söker någon gång hjälp för psykiska problem, så det är inte så ovanligt som många tror. Forskning visar att mellan 15-20 procent av oss kommer att uppleva förlamande stress, ångest eller depression under ett år. Samtidigt som en tredjedel av oss har en period av sömnproblem. 

KÄNSLOR. Det kan vara att du upplever att du klarar en situation som tidigare kändes svår eller rent av omöjlig. En annan sak som kan hjälpa dig att må bättre kan exempelvis vara en lugn och trygg stämning i de samtal du har med din terapeut.

TANKAR. Information om dina besvär, svar på frågor om hur behandlingen kommer att se ut, att få nya infallsvinklar kring gamla problem är tankar som kan hjälpa dig att må bättre. Planering är till exempel en form av tanke som hjälper dig att skapa ordning i tillvaron.

HANDLINGAR. En sådan enkel sak som att skriva en lista med de problem som du vill diskutera med din patient, läsa information om dina besvär eller skriva ner dina tankar när du mår dåligt kan vara till stor hjälp i behandlingen. Handlingar kan också vara att du testar ett nytt sätt att handskas med dina svårigheter, till exempel att du övar dig i att säga nej, eller att du använder din röst och din kroppshållning på ett sådant sätt att du uppträder mer bestämt.

 

KOGNITIV BETEENDETERAPI 

KBT är en psykoterapiform där tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen och där man lägger mer vikt på nutid än vid det förflutna. Det görs dock alltid en analys av patientens problem där alla tänkbara, bidragande faktorer finns med. Terapeuten och klienten försöker tillsammans komma fram till den eller de situationer då det problematiska beteendet har lärts in.

Terapin går ofta ut på att man avgränsar sig till ett problem. Grundtanken bakom den kognitiva beteendeterapin är att felaktiga beteenden som exempelvis fobier, har uppstått genom felinlärning. Genom att hjälpa klienten till ett ändrat beteende kan man få klienten att känslomässigt må bättre. Man utgår inte från bestämda teorier om orsakerna till psykiska symptom.

Med ”beteende” menas här både kroppsliga reaktioner, egna tolkningar/tankar och olika handlingar. Ett vanligt inslag i KBT-behandling är exponering, det vill säga att patienten steg för steg möter det som skapar rädsla/ångest- till exempel när det handlar om fobier eller tvångssyndrom. Man börjar försiktigt och fortsätter till allt svårare situationer. Efter hand utvecklar patienten mer verklighetsförankrade föreställningar både om situationen och om sin egen förmåga att hantera den. Mer om KBT

 

PSYKODYNAMISK TERAPI

Psykodynamisk terapi bearbetar och förändrar klientens nuvarande situation i perspektiv av sina tidigare erfarenheter exempelvis barndomen. Psykodynamiker lägger stor vikt vid relationen mellan terapeut och klient och den så kallade överföring som sker. Problemen ses som symptom på omedvetna konflikter. Stor vikt läggs vid tankars, föreställningar och drömmars betydelse.

Klienten ökar sin insikt om sig själv och sina relationer till andra. Terapin arbetar med förståelsen om hur omedvetna känslor och föreställningar påverkar. Den psykiska energi som varit bunden vid omedvetna konflikter frigörs. Samtalet med psykoterapeuten pågår i allmänhet 45 minuter, 1 till 2 gånger i veckan under så lång tid som klienten och terapeuten anser att det behövs.

 

ALTERNATIV TILL PRIVAT VÅRD

Du kan söka dig till den vårdcentral där du är skriven. Där kommer en bedömning att göras av ditt vårdbehov och du kan få få kontakt med psykolog den vägen. Om du är under 18 år vänder du dig i första hand till BUP. www.bup.nu.

VÅRA PSYKOLOGER KAN HJÄLPA DIG MED:

Ändra invanda föreställningar och bryta mönster.
 
Lära dig att se dig själv på ett nytt sätt.
 
Komma i kontakt med och bearbeta dina känslor.
 
Acceptera begränsningar och se möjligheter.

• Oro och ångest
• 
Nedstämdhet och depression 
Relationsproblem

• Stresshantering
• 
Ätstörningar
• Existentiella frågor

• Prestationsångest
• 
Sömnproblematik
• 
Sorg
• 
Gränssättning

• Social fobi
• 
Konflikter
• 
Arbetsrelaterade problem

• Relationsproblem
• Kris och Trauma

• Missbruk

• Tvång
• GAD

• Andra fobier

 

Kontakt och tidsbokning

psykolog göteborg

kbt göteborg

terapi göteborg

BOKA TID

Ring oss på 031-799 95 75, maila till
eller
skicka ett meddelande via formuläret
så hör vi av oss inom 24 timmar.

KONTAKTFORMULÄR