Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar.
Hittar du inte vad du söker,
tveka inte att ringa oss på 031-411460

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar.
Hittar du inte vad du söker, tveka inte att ringa oss på 031-411460

Information om behandling av personuppgifter vid Psykologpoolen Sverige AB

GDPR, eller dataskyddsförordningen är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gällande till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Psykologpoolen Sverige AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss.
Den här informationen syftar till att förklara hur Psykologpoolen Sverige AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Personuppgiftsansvarig: Christine Mjärdner tel: 0709-427469.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Psykologpoolen Sverige AB använder de uppgifter du lämnar till oss för att vi skall kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.
Den rättsliga grund som Psykologpoolen Sverige AB har för att behandla dina personuppgifter är att hälso – och sjukvård är en uppgift av sk allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle skall fungera.

Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lagen att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet precis som alla andra vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid

Psykologpoolen Sverige AB kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar dom följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av Psykologpoolen Sverige AB. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta.

I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis i tillfällen då barn misstänks fara illa. I dessa fall har vi anmälningsplikt till Socialtjänsten.

Regeln att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Psykologpoolen Sverige AB´s behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som vi gör, de planeringar som görs och de åtgärder och insatser som genomförs.

Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdande av intyg och remisser, samt ingående och utgående handlingar.

Vad gör en psykolog och vad är psykologisk behandling? 

En legitimerad psykolog arbetar i sin behandling med psykologiska medel. Den skiljer sig därmed från mediciner som är behandling med kemiska medel.

Målet för de båda är dock detsamma, nämligen att bota eller lindra besvär.

Till psykologiska medel räknas känslor, tankar och handlingar.

Psykologisk behandling innebär således att arbeta med känslor, tankar och handlingar för att uppnå bättre funktionsnivå och lindra symtom.

Läs mer om psykologens arbetsområden hos psykologföreningen.

Hur vanligt är det att gå till psykolog?

En stor del av befolkningen söker någon gång i livet hjälp för psykiska problem.

Forskningen visar att mellan 15-20 procent av oss under ett år kommer att uppleva förlamande stress, ångest eller depression.

En tredjedel av befolkningen har sömnproblem.

Det är även många som går till psykolog för rådgivning, handledning och coachning.

Hur ser ett första besök ut?

Det vanligaste är att vi bokar in ett första besök där du beskriver vad du vill ha hjälp med och vi ställer ett antal frågor.

Vi kommer att ge dig vår syn på problematiken och ge dig förslag till hur vi tillsammans kan arbeta med detta i behandlingen.

Vid första besöket får du även en uppskattning av hur många gånger och hur ofta vi träffas.

Om vi bedömer att du borde söka offentlig vård kommer du få information om hur detta kan går till och var du ska vända dig.

Finns det några bra källor på nätet för råd och  fakta om psykologi?

Psykologiguiden är bra, här kan du även söka andra privata legitimerade psykologer

Vad finns det för alternativ till privat vård?

Du kan söka till den  vårdcentral där du är skriven. Där kommer en bedömning att höras av ditt vårdbehov och du kan få kontakt med psykolog den vägen.

Om du är under 18 år vänder du dig i första hand till BUP.  Du som går på gymnasiet kan vända dig till gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan

Kan jag vända mig till er för att få rådgivning om föräldraskap och barn?

Det kan du. Men du som bor i Väster kan även vända dig till samtalsmottagningen för barn i åldrarna 6-13 år och deras föräldrar.

Boka psykolog i Göteborg

psykolog göteborg

kbt göteborg

terapi göteborg

VÄRDEFULLA LÄNKAR

Information och tjänster inom hälsa och vård

Vårdguiden

Forskning om stress

Institutet för stressmedicin

Arbetsliv och psykisk hälsa

Arbetsmiljöverket – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Poddar om psykologi vi rekommenderar

Radiopsykologen

Psykiatrikerna 

Lasse och Margaretas Psykologbyrå

Nyttig läsning om psykologi

Modern Psykologi

Psychology Today

Intresseorganisationer & föreningar

Sveriges Neuropsykologers Förening

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Riksförbundet för social och mental hälsa

Ångest – Svenska ÅngestSyndromsällskapet

Depression & mani – Riksförbundet balans

Ätstörningar – Riksföreningen mot ätstörningar

ADHD – Riksförbundet Attention

OCD – Svenska OCD-förbundet

Självskadebeteende och ätstörningar – SHEDO

Suicid- Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Suicid – Suicide Zero

KONTAKTFORMULÄR

Vill du att vi ringer upp dig? Glöm inte att ange ditt telefonnummer i meddelanderutan.