"Tack! Fått ovärderlig hjälp hos er"

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter vid Psykologpoolen Sverige AB  GDPR, eller dataskyddsförordningen är en lag
som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras
och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas.  Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. 
Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gällande till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. 

Psykologpoolen Sverige AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Den här informationen syftar till att förklara hur Psykologpoolen Sverige AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Personuppgiftsansvarig: Christine Mjärdner tel: 0709-427469. 

Ändamål och rättslig grund för behandling 

Psykologpoolen Sverige AB använder de uppgifter du lämnar till oss för att vi skall kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient. Den rättsliga grund som Psykologpoolen Sverige AB har för att behandla dina personuppgifter  är att hälso –och sjukvård är en uppgift av sk allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle skall fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lagen lagen att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet precis som alla andra vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion. 

Lagringstid 

Psykologpoolen Sverige AB kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar dom följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att invända mot behandling. 

Mottagare av uppgifter 

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av Psykologpoolen Sverige AB. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta.
I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis i tillfällen då barn misstänks fara illa. I dessa fall har vi anmälningsplikt till Socialtjänsten.

Regeln att lämna klagomål 

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande 
Psykologpoolen Sverige AB´s behandling av dina personuppgifter. 

Uppgifter som krävs enligt lag 

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som vi gör, de planeringar som görs och de åtgärder och insatser som genomförs. 
Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdande av intyg och remisser, samt ingående och utgående handlingar.